"תופרים לך חליפת בטיחות"

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954* תכנית בטיחות סעיף 8ד.     (א)  המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, […]

תקנות עבודה בגובה

הכשרה לעבודה בגובה (א) לא תבוצע עבודה בגובה, לכל מטרה שהיא, אלא בידי עובד ששמונה למטרה זו בידי המבצע. (ב) […]

תקנות בטיחות בעבודה בקרינת לייזר

"תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005". תחולתן של התקנות החדשות שנה מיום פרסומן. הצורך […]