"תופרים לך חליפת בטיחות"

העסקת בני נוער

דף הבית » מאמרים » העסקת בני נוער

העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

ומשמעויות לגבי הבטיחות בעבודה

ארגונים רבים בוחרים להעסיק, לקראת חופשת הקיץ, בני נוער הנמצאים בחופשה.

אמנם, עלות העסקתם נמוכה, אך חשוב להיות ערים לזכויות הייחודיות העומדות לבני נוער אלה, שהפרתן עשויה לגרור עיצום כספי משמעותי למעסיק, ואף אחריות אישית אזרחית ופלילית של נושא משרה בארגון, המעסיק בני נוער באופן ישיר, או באמצעות קבלן שירות ובמיוחד במקרים בהם נפגעו בני נוער בעבודה.

נדגיש כי כלל חוקי העבודה והבטיחות החלים על העובדים במשק חלים גם על בני נוער. מעבר לכך, בתחום הבטיחות בעבודה חלים על המעסיק חובות נוספות, הנוגעות לבטיחותם ולבריאותם של בני הנוער.

להלן הנקודות החשובות שכדאי לדעת ובכל מקרה, מומלץ להתארגן כראוי לקראת שילוב בני נוער לעבודה:

גיל העסקה

במהלך כל שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 16 ורק לאחר שעות הלימודים, לעומת זאת בחופשת הקיץ ניתן להעסיק בני נוער החל מגיל 14.

אישור רפואי ומסמכים

בני נוער שמבקש לעבוד חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור כזה, לא ניתן להעסיק את הבני נוער. המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקת הבני נוער, ועד שנה לאחר סיומה.

כמו כן, על מעסיק לבקש מהבני נוער להציג בפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו, ולשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת העסקתו של הבני נוער,  ועד שנה לאחר סיום העסקתו.

מסירת הודעה על תנאי העבודה

חובה למסור לכל בני נוער, שתקופת העסקתו 7 ימים לפחות, תוך 7 ימים מהיום בו החל את עבודתו אצל המעסיק, טופס הודעה לעובד, המפרט, בין היתר, את זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת ההעסקה, עיקרי תפקיד העובד; פרטי הממונה הישיר של העובד, גובה השכר; אורך יום העבודה ושל שבוע העבודה ויום המנוחה השבועי.

שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער עד 40 שעות בשבוע.

במקומות עבודה בהם נהוג שבוע עבודה של 6 ימים, ניתן להעסיק את הבני נוער עד 8 שעות ביום במהלך השבוע, ועד- 7 שעות בימי שישי.

בני נוער מעל גיל 16, המועסק במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ 40 שעות בשבוע.

בני נוער זכאי להפסקה של 3/4 שעה ביום עבודה של 6 שעות ומעלה (מתוכה חצי שעה רצופה).

הפסקה בין ימי עבודה אצל בני נוער חייבת להיות של 14 שעות לפחות.

חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

על המעסיק חלה חובה לשלם שכר עבור תקופת התלמדות ותקופת ניסיון.

עבודת לילה

אסור להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16 בין השעות 20:00 בערב ל- 8:00 בבוקר.

בחופשת הקיץ ניתן להעסיק בני נוערים שגילם הוא 16-18 עד השעה 24:00, אולם אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הבני נוער לביתו בסיום העבודה, בעצמו או בהסעה מטעמו.

שכר המינימום לנוער נכון להיום:

גיל                    שכר מינימום חודשי                   שכר מינימום שעתי

עד 16               3,710 ₪                                   21.44 ש"ח

עד 17               3,975 ₪                                   22.98 ש"ח

עד 18               4,399 ₪                                   25.43 ש"ח

תנאים סוציאליים

הוצאות נסיעה– ככל יתר העובדים, זכאים בני הנוער להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם למקום העבודה.

ימי חופשה שנתית – בארבע שנות עבודתו הראשונות זכאי בני נוער ל- 18 ימי חופשה בשנה.

ביטוח פנסיוני – על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, אין חובה להפריש לגמל עבור בני נוער עובד, אלא אם קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה מיטיבים. כך למשל, בני נוער המועסק אצל קבלן ניקיון זכאי להפרשות פנסיוניות החל מתחילת העסקתו בהתאם לקבוע בצו ההרחבה בענף.

בטיחות וגיהות

אסור להעסיק בני נוער במקום שעלול לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחר וכן אסור להעסיק בני נוער ב"עבודות מסוכנות מעבר לרמה סבירה".

אסור להעסיק בני נוער בהפעלת מכונות מסוכנות ובתהליכי עבודה בהם מעורבים חומרים כימיים/ביולוגיים/רדיואקטיביים וכדומה.

אסור להעסיק בני נוער ב"עבודה בגובה" ו/או בחללים מוקפים וכדומה.

אסור להעסיק בני נוער באתרי בניה.

אסור להעסיק בני נוער במקומות בהן קיים רעש החורג מהמותר בחוק.

אסור להעסיק בני נוער בעבודה הכרוכה בהרמת משאות כבדים לאורך זמן.

חובה לספק לבני הנוער ציוד מגן אישי ולוודא שהם עושים שימוש בציוד.

שימו לב! החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ודיני הבטיחות בעבודה, קובע עיצומים כספיים, אשר יוטלו על מעסיקים המפרים את הוראות החוק. כך, למשל, חשוף מעסיק לעיצום כספי לסכום של עד 35,740 ₪ לכל הפרה, במידה ויעסיק בני נוער בניגוד לתקנות העסקת נוער.

לצפיה בחוק עבודת נוער: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p175_001.htm#Seif4

הערה: אין באמור במאמר זה לפרש את החוק או לבוא במקומו. באחריות המעסיק לברר את הוראות
החוק במלואו ולפעול בהתאם.

ט.ל.ח

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם