"תופרים לך חליפת בטיחות"

הכנת תוכנית לניהול הבטיחות

דף הבית » שירותי החברה » הכנת תוכנית לניהול הבטיחות

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות), תשע"ג 2013, חובה להכין "תוכנית לניהול בטיחות שנתית" בכל מקום עבודה בו מועסקים מעל 50 עובדים, במקומות נוספים המפורטים בתקנות ובמקומות אשר נדרשו לכך בהוראת מפקח עבודה אזורי. כמו כן, קובעת התקנה כי יש לעדכן את התכנית בכל שינוי מהותי שחל במפעל ולפחות פעם בשנה.

את התכנית יכין ממונה בטיחות שהוסמך להכין תוכנית לניהול בטיחות ולאשרה.

הדרישה העיקרית בתקנה זו, הינה קיומה של תוכנית שיטתית לניהול פרואקטיבי של היבטי הבטיחות במקום העבודה.

זאת בכדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים בעבודה ולמלא את דרישות החוק בנושא בטיחות וגהות בעבודה. עוד נקבעו בתקנות, חובותיו של המחזיק במקום העבודה, ביניהן: הצהרה על מדיניות הבטיחות וחתימתו של מחזיק המקום על התכנית, מינוי אחראיים ליישום התוכנית וקביעת לוחות זמנים לביצוע הפעולות הנדרשות, וכן חובתו של המחזיק לוודא קיום בקרה שוטפת להבטחת יישומה של התוכנית. בנוסף, נדרש מחזיק המקום לקבוע ולציין, מהם המשאבים אותם הוא מקצה ליישומה של התוכנית, כולל קביעת מסגרת תקציב הבטיחות השנתי.

להלן רשימת 10 הפרקים החייבים להופיע בתכנית הבטיחות:

  • א. תיאור מקום העבודה.
  • ב. מדיניות הבטיחות והבריאות של המפעל.
  • ג. תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית במפעל.
  • ד. ניהול הסיכונים במקום העבודה – סקר סיכונים.
  • ה. תכנית שנתית לקיום הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית.
  • ו. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים.
  • ז. בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים רלוונטיים.
  • ח. קביעת היתרים ואישורים הנדרשים עפ"י דין ותכנית לחידושם במועדים שנקבעו בחוק.
  • ט. פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות.
  • י. רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות וקיום נהלים רלוונטיים בהתאם.

ליבה של התכנית לניהול הבטיחות, הוא פרק ניהול הסיכונים (פרק ד'). זאת משום שבהתאם לסיכונים המפורטים בסקר הסיכונים, נוכל לקבוע מהם הפתרונות ואמצעי הבקרה הנדרשים להפחתת הסיכונים (הדרכות שנתיות, הכשרות, ציוד מתאים, ניטורים סביבתיים), ומהם הפעולות היזומות הנוספות, לאיתור מפגעים ולניהול שוטף של כל מערך הבטיחות בארגון. מכאן החשיבות שבהכנת התוכנית על-ידי אדם מקצועי מתאים, כפי שנדרש בתקנות.

במקרים רבים, נדרש הארגון, בנוסף לתכנית לניהול הבטיחות, גם לקיים מערך לטיפול באירועי חירום במקום העבודה. במקרה כזה, יש להקים את צוותי החירום, להדריכם ולהכשירם וכן לבצע תרגיל חירום אחת לשנה לפחות.

לחברת "שר-בטיחות ואיכות" בע"מ, ניסיון עשיר בהכנת תכניות לניהול בטיחות בחברות ובמפעלים רבים בתעשייה, וכן בהקמת צוותי חירום במפעלים למתן פתרונות באירועי חירום. בין יתר לקוחותינו: "נייס מערכות", "לאופר תעופה", "אלביט מערכות", "רנואר", "האוניברסיטה הפתוחה", "עיריית אשקלון", עיר הבה"דים ("מבט לנגב"), "אלום עשת",  ועוד.

כל החובות הקשורות להכנת תכניות בטיחות שנתיות, הדרכת עובדים והקמת צוותי חירום – כלולות בשירות שאנו מעניקים במסגרת שירותי ממונה בטיחות.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם