"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות בטיחות בעבודה בקרינת לייזר

דף הבית » ספריה מקצועית » חוקים ותקנות » תקנות בטיחות בעבודה בקרינת לייזר

"תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005". תחולתן של התקנות החדשות שנה מיום פרסומן.

הצורך בהתקנת התקנות נבע מגידול משמעותי בשימוש במוצרי לייזר אשר מהווים גורם מסוכן לבני אדם.

שימוש רב במוצרים אלה נעשה בתחום הרפואה, התעשייה, המחקר וגם בקוסמטיקה, לדוגמא בניתוחי עיניים, לחיתוך מתכת ולהסרת שיער.

התקנות מסדירות את נושא הבטיחות בעבודה של העובדים עם מוצרי לייזר. הן מטילות חובות על המעביד

לנקיטת אמצעי בטיחות במקום עבודה בו משתמשים, מייצרים או מפעילים מוצרי לייזר.

הוגדרו בעלי תפקידים וגופים שונים שיאושרו לעסוק בבטיחות קרינת הלייזר,

כגון ממונה על בטיחות קרינת לייזר ומעבדות לייזר מאושרות שיבצעו בדיקות סביבתיות תעסוקתיות .

הגבלת חשיפה תעסוקתית

מעביד יגביל  את  החשיפה התעסוקתית של עובד בסיכוני לייזר, כך שתהיה מתחת    לחשיפה המרבית המותרת.

שימוש במוצר לייזר מסוכן

לא ישתמש אדם במוצר לייזר מסוכן, לא יקבל, לא ימכור או ישכיר אותו ולא ימסור אותו לשימוש אלא אם כן  –

(1) בידו היתר שנתן הממונה כמשמעותו בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),

התש"ם- 1980;

(2) רמת הסיכון של המוצר מסומנת עליו באופן ברור ובולט לעין, לפי הסיווג שבתוספת השניה;

(3) למוצר מצורפות הוראות בטיחות לגבי הפעלתו והשימוש הבטוח  בו ולגבי ציוד המגן האישי ואמצעי המגן האחרים הנדרשים;

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על בטיחות לייזר

(א). מתפקידו של ממונה על בטיחות לייזר לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים ולתקנות בענייני בטיחות, לסייע לו בקידום התודעה בנושא בטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים העלולים להיחשף לקרינת לייזר, ולבצע פעולות אלה:
(1) לבדוק כי מתקיימות כל הוראות המעבדה המאושרת והוראות בטיחות אחרות לעניין התאמת מקום העבודה לעבודה עם מוצר לייזר מסוכן לפני הפעלה ראשונה של מוצר לייזר חדש ולאחר כל שינוי מהותי שבוצע בו;
(2) להכין, לפני תחילת השימוש במוצר לייזר מסוכן חדש, תכנית בטיחות הכוללת כל מידע על אזורי סיכוני לייזר ועל הסיכונים האישיים והסביבתיים מקרינת לייזר, ולעדכנה לאחר כל שינוי מהותי שבוצע בו;
(3) לבדוק באופן שוטף כי תנאי הבטיחות במקום העבודה ותנאי העבודה תואמים את המלצות יצרן מוצר הלייזר המסוכן (להלן – היצרן) את הוראות תוכנית הבטיחות ואת הוראות המעבדה המאושרת;
(4) להבטיח קיום הוראות הפעלה, כיוונון, כיול  ותחזוקה של מוצרי לייזר מסוכנים לפי המלצות היצרן, הוראות תוכנית הבטיחות והמעבדה המאושרת ולוודא ביצוען בפועל;
(5) לבדוק קיום אמצעי הגנה הנדסיים הנדרשים על ידי היצרן;
(6)  לבדוק קיום שילוט מתאים על כל מוצר לייזר מסוכן ובאזור סיכוני לייזר;
(7) לבדוק מלאי מספיק של אמצעי המיגון האישי הנדרשים ולוודא תקינותו;
(8) לאתר במקום העבודה מפגעי בטיחות וגיהות בתחום קרינת לייזר ולהודיע עליהם למעביד;
(9) לחקור סיבותיהן ונסיבותיהן של מחלות מקצוע ושל תאונות עבודה הנובעות משימוש במוצרי לייזר מסוכנים, במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים, מסקנות והצעות למעביד בדבר צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות;
(10) לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור למחלות מקצוע ולתאונות עבודה שאירעו במקום העבודה, ושמקורן בהפעלתם של מוצרי לייזר מסוכנים או השימוש בהם;
(11) לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות תאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו;
(12) להדריך ולאמן עובדים בנושאי בטיחות בעבודה עם קרינת לייזר;
(13) לשתף פעולה עם הממונה על הבטיחות וועדת הבטיחות במקום העבודה, אם ישנם, ולמסור להם את כל המידע הנדרש לפעילותם השוטפת בנושאי בטיחות בהפעלת מוצרי לייזר מסוכנים; לעניין זה, "ממונה על בטיחות" ו"ועדת בטיחות" – כמשמעותם בפרק השני לחוק ארגון הפיקוח;
(14) להורות על הפסקת העבודה במוצר לייזר מסוכן כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה;
(15) להילוות אל מפקחי עבודה בביקורות הפיקוח במקום העבודה, אם יידרש לכך;
(ב) ממונה על בטיחות לייזר רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מקום, במקום העבודה שהוא מונה בו, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם