"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות עבודה בגובה

דף הבית » ספריה מקצועית » חוקים ותקנות » תקנות עבודה בגובה

הכשרה לעבודה בגובה

  1. (א) לא תבוצע עבודה בגובה, לכל מטרה שהיא, אלא בידי עובד ששמונה למטרה זו בידי המבצע.

(ב) לא ימנה מבצע עובד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בדרישות אלה:

  • הוא בגיר;

(2) הוא הודרך, לפי תכנית שפרסם מפקח העבודה הראשי בנוהל, לביצוע עבודה בגובה, בהתאם לאופי העבודה, על ידי מדריך עבודה בגובה שהינו בעל תעודת הכשרה תקפה;

(3) הוא אינו-

  • שרוי במצב העלול לסכן את העובדים עמו;
  • נתון להשפעת סמים או משקאות משכרים;
  • מנוע מלבצע את עבודתו בביטחון סביר מחמת חולשה או מחמת ליקוי גופני או נפשי.

(ג) מינוי כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לפי טופס 1 שבתוספת, לתקופה שלא תעלה על שנתיים; בטופס האמור תפורט ההדרכה שקיבל העובד המתמנה, והוא יימצא בכל עת ברשות העובד והעתקו בידי המבצע; בעבודות בניה יימצא הטופס האמור בידי מנהל עבודה שמינה מבצע הבניה כהגדרתו בתקנות עבודות בניה.

(ד) מדריך עבודה בגובה  רשאי לסרב להדריך עובד, אם הוא סבור שאינו מתאים לשמש עובד בגובה באופן מקצועי ובטוח.

הדרכה ואימון

  1. על אף האמור בתקנה 2(א) יכול שלצורכי הדרכה, אימון, או בחינה יעבוד אדם בגובה ללא מינוי כאמור, אם הוא בגיר  והוא פועל לצידו של מדריך עבודה בגובה,  ובהשגחתו הישירה והמתמדת.

 חובת שימוש בציוד להגנה מפני נפילה מגובה

  1. (א) לא יועבד אדם בגובה, למעט בעת ביצוע עבודה בסולם שגובהו פחות מ-4.5 מטרים או בעבודת שינוע מטענים באניות, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא מאובטח במשך כל העבודה בגובה או בזמן הגישה אל נקודת העבודה ובמרחב העבודה באחת ממערכות אלה או בשילוב שלהן, הכל בהתאם לאופי וסוג העבודה המבוצעת:

(א) מערכת בלימת נפילה עם סופג אנרגיה המחובר לריתמת בטיחות;

(ב) מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת למניעת נפילה;

(2) הותקנה, באופן יציב ונאות, רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת; השימוש ברשת המגן ייעשה בתנאים ובסייגים שנקבעו במפרט 407 של מכון התקנים הישראלי והיא הותקנה בידי בעל מקצוע מנוסה, על פי תכנון והנחייה של מהנדס קונסטרוקציות מוסמך ורשוי ובהשגחתו;

(3) הוא מטפס על סולם קבוע, כאמור בתקנה 16(ב)(2).

(ב) אדם המבצע עבודה בגובה ינעל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה, ויחבוש קובע מגן בהתאם לאופי ולסוג העבודה המבוצעת; במקומות שנעשית בהם עבודה תחת כיפת השמיים או בתנאים סביבתיים חריגים יהיה העובד לבוש לבוש מלא.

(ג) בזמן עבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם, או פיגום ממוכן, תהיה מערכת בלימת נפילה לכל עובד, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, הכל לפי העניין.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם