"תופרים לך חליפת בטיחות"

חוק שירותי הובלה

במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה.

רישיון המוביל ניתן לנותן השירות, בודד או תאגיד, בין אם השירות ניתן בתמורה (בתשלום – הובלה בשכר) ובין אם כשירות שלא בתמורה (לצרכיו של המוביל ברכב שבבעלותו או בשליטתו – הובלה עצמית), וכן עבור כל רכב מסחרי שבו יתן את השירות.
חובת הרישיון היא לגבי רכב מסחרי (משא, משא-תומך, גרור, נתמך וכד') שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג ומעלה. בהובלת חומר מסוכן בכמות המפורטת בתקנות, חלה חובת רישיון-מוביל גם על רכב מסחרי שמשקלו הכולל קטן מ- 10,000 ק"ג.
רישיון מוביל יינתן לאחר עמידה בתנאים ובהם: הכשרה מקצועית המתאימה לסוג המטען המובל ולסוג הרכב; ציוד ומתקנים מתאימים; שירותי תחזוקה נאותים לרכב; פיקוח קצין בטיחות; ועוד.

פרק ג': הסדרת שירות הובלה

הפעלת שירות  הובלה

3.    לא יפעיל אדם שירות הובלה, אלא לפי הוראות חוק זה.

הובלה ברשיון

4.    לא יתן אדם שירות הובלה, בעצמו או באמצעות אחר, אלא אם כן בידו רשיון מוביל, ושירות ההובלה ניתן בהתאם לסוג הרשיון ולתנאיו.

רשיון מוביל

5.    (א)  המפקח יוציא, בהתאם להוראות חוק זה, לבעל רכב מסחרי, רשיון מוביל עבור כל רכב מסחרי שבו הוא יתן שירות הובלה.

           (ב)  רשיון מוביל יינתן לפי סוג המטען המובל ולפי סוג הרכב המוביל אותו.

           (ג)   תוקפו של רשיון מוביל הוא לשנה אחת; השר רשאי לקבוע תקופה אחרת על פי אמות מידה שיקבע, לענין הרכב או המטען.

איסור העברת רשיון

6.    רשיון מוביל אינו ניתן להעברה לאדם אחר, או לגבי רכב מסחרי אחר.

תנאים למתן רשיון מוביל

7.    (א)  השר יקבע תנאים למתן רשיון מוביל לסוגיו, כדי להבטיח את אלה:

(1)   כי למבקש רשיון מוביל או לאדם מטעמו האחראי על שירות ההובלה יש את כל אלה:

(א)   הכשרה מקצועית מתאימה לפי סוג המטען וסוג הרכב המסחרי שלגביו מבוקש הרשיון;

(ב)   מקום מתאים למתן שירות ההובלה, לרבות מקום חניה לרכב המסחרי;

(ג)    ציוד ומתקנים מתאימים למתן שירות ההובלה;

(ד)    הסדרים למתן שירותי תחזוקה נאותים לרכב המסחרי;

(ה)   לגבי סוג מסוים של הובלה כפי שייקבע בתקנות – רכב מסחרי במספר ובסוג הדרושים להובלה בטיחותית;

(2)   התאמת מבנה הרכב המסחרי למטען המובל;

(3)   פיקוח על בטיחות במתן שירות ההובלה על ידי קצין בטיחות, ובהובלת חומר מסוכן – גם על ידי אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים; בענינים אלה רשאי השר גם לקבוע את דרכי הפיקוח ומועדיו, בהתחשב, בין היתר, במספר כלי הרכב המסחריים שבאמצעותם ניתן שירות ההובלה.

           (ב)  השר רשאי לקבוע תנאים נוספים למי שנותן שירות הובלה באמצעות שישה כלי רכב מסחריים או יותר, או שירות הובלה של חומר מסוכן, לרבות העסקת אחראי על הניהול המקצועי, הכל כדי להבטיח סדרי בטיחות תחבורתיים ומניעת נזק סביבתי

Download הורדת קובץ מצורף

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם