"תופרים לך חליפת בטיחות"

טופס מינוי עובד לעבודה בגובה כללי

דף הבית » ספריה מקצועית » עבודה בגובה » טופס מינוי עובד לעבודה בגובה כללי

מינוי עובד לעבודה בגובהטופס מינוי לעבודה בגובה

מינוי עובד לעבודה בגובה:

טופס 1 –   (תקנה 5(2))

תעודת הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה

(א)  הממנה

תפקיד הממנה:  _________________

שם  ומשפחה:  ______________      ת.ז.: _____________           שם המפעל: _____________

כתובת: _____________

(ב) פרטי מדריך העבודה בגובה

שם ומשפחה:     _____________                    ת.ז.     _____________

ותק  וניסיון בעבודה בגובה (בשנים):                        תעודה מס':  _____________     בתוקף עד:  _____________

כתובת:  _____________                 טלפון:  _____________            חתימת המדריך: __________________

(ג) פרטי העובד שהודרך לביצוע עבודה בגובה

שם המשפחה: _________________                  שם פרטי:    ______________________

מס' ת.ז.: _____________________                  שנת לידה: __________

כתובת: ______________________________________________________

(ד) תוקף ההדרכה

ההדרכה בתוקף מיום:   _____________        עד ליום:   _____________      (תוקף ההדרכה לא יעלה על שנתיים).

(ה) הצהרת המדריך

אני החתום מטה מצהיר בזה כי האדם שפרטיו מפורטים בסעיף (ג) לעיל, הודרך על-ידי לשמש כאדם העובד בגובה בתחומים הבאים:  _________________________________________________________________,        וכי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בפרקים ב' ו – ג' לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),  התשס"ו – 2006;

_____________                    _____________                     _______________

תאריך                               שם המדריך                                חתימה

(ו) הצהרת בריאות ונכונות פרטים של העובד בגובה

אני מצהיר בזאת שמיום הגשת בקשתי להכשרה או חידושה לאחרונה, לא נתגלו אצלי מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה ובמצב בריאותי הנוכחי אני כשיר לביצוע המטלות המוגדרות לצורך הכשרתי בתחום עבודה בגובה.

כמו כן הנני מצהיר  שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף (ג) לעיל נכונים, וכי הודרכתי לבצע עבודה בגובה, על ידי מדריך העבודה בגובה, מר:  __________________________,   ת.ז.:  _____________   כנדרש בתקנה 2(ב)(2).

_______________                     _______________                  _______________

תאריך                                         שם העובד                                    חתימה

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם