"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות עבודה בגובה

דף הבית » ספריה מקצועית » עבודה בגובה » תקנות עבודה בגובה

תקנות עבודה בגובה

הגדרות

1 .בתקנות אלה:

"אזור סכנה" – אזור שמתבצעת מעליו עבודה בגובה, שאליו עלולים ליפול חלקים כלשהם ולהסב נזק לנפש או לרכוש;

"אמצעי קשירה"- רכיב במערכת צמ"א, המחבר את ריתמת הבטיחות אל נקודת עיגון או קו עיגון שעל מבנה כלשהו;

"אמצעי חיבור"- רכיב המחבר את רשתות הבטיחות לנקודות העיגון שעל מבנה כלשהו;

"בולם נפילה מונחה"- המותקן על קו עיגון אנכי ומונחה לנוע לאורכו, בעל התקן הנחייה הננעל מאליו, שמחובר אליו אמצעי הקשירה של ריתמת הבטיחות;

"בולם נפילה נסוג"- המצוייד בהתקן הננעל מאליו, בעל יכולת מתיחה וכיווץ אוטומטיים;

"בימה מתרוממת – מיתקן הרמה שאינו נייח המיועד להרמת אנשים לעמדת עבודה מתוך ניידת";

"גולש בנין" – מי שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לבצע עבודות גלישה לפי תקנות אלה, והוא רשום במרשם;

"המרשם" – פנקס לרישום של מוסדות להכשרה ושל מדריכי עבודה בגובה,

"חבלי תילוי ואבטחה" – חבלים לביצוע עבודות גלישה התואמים את דרישות התקן לעניין זה;

"טיפוס תרנים" – עבודה בגובה הנעשית על גבי תורן שממנו עלול אדם ליפול לעומק העולה על 6 מטרים;

"מדריך עבודה בגובה" – מי שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות אלה, והוא רשום במרשם.

"מוסד להכשרה" – גוף לרבות המוסד לבטיחות ולגיהות, שמפקח העבודה הראשי אישר לו להכשיר מדריך עבודה בגובה, גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, לפי העניין , ולהעניק לו תעודות הכשרה

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם